We hechten waarde aan het beschermen van uw privacy en zullen uw persoonsgegevens behandelen conform deze privacyverklaring en conform onze verplichtingen onder de huidige Belgische of Luxemburgse Privacywetgeving betreffende de verwerking van gegevens, alsook de beginselen van de EU Algemene Verordening gegevensbescherming (op de datum van inwerkingtreding op 25 mei 2018) (hierna in de Privacyverklaring ‘de Privacywetgeving’ genoemd).

Deze Privacyverklaring dekt de Euromak.be Group, groep van vennootschappen met hoofdkantoor in België.

 1. Wat is een betrokkene? Wat zijn persoonsgegevens en bijzondere categorieën van persoonsgegevens?

U bent een betrokkene, die geïdentificeerd kan worden als een identificeerbaar natuurlijke persoon of die een identificeerbaar natuurlijke persoon is door gebruik te maken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende u, de betrokkene, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere categorieën van gegevens zijn subgroepen van persoonsgegevens en kunnen gegevens bevatten zoals ras, afkomst, religie, seksuele geaardheid, gezondheid en medische informatie of lidmaatschap van een vakvereniging die worden gezien als meer gevoelige gegevens.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen we en houden we bij?

De persoonsgegevens die we van u mogen vragen, bevatten uw contactgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en uw identificatiegegevens (zoals uw rijbewijsgegevens of paspoortinformatie).

Indien we bijzondere categorieën van gegevens over u verzamelen, zullen we u uw uitdrukkelijk akkoord vragen en u informeren over het doel van deze verwerking.

 1. Waarom handelen we op die manier?

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke informatie om aan het contract met u of met het bedrijf waarvoor u werkt, te voldoen, om te voldoen aan wet- en regelgeving (inclusief alles wat we moeten doen of wettelijk zijn toegestaan te doen) of omdat we een legitiem belang hebben om dit te doen.

Meer specifiek stelt deze informatie ons in staat om, onder andere:

 • diensten en/of informatie te verschaffen aan u en/of (aan het bedrijf waarvoor u werkt).
 • diensten en/of informatie te verkrijgen van u (of van het bedrijf waarvoor u werkt), inclusief als een toekomstige werknemer.
 • onze relatie met u of met het bedrijf waarvoor u werkt, te beheren.
 • eender welke juridische en/of commerciële klachten of problemen op te lossen.
 • onze bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken, inclusief om andere functies en activiteiten uit te voeren die verband houden met de activiteiten van Euromak.be Group en om onze diensten te verbeteren.

We kunnen u ook vragen ons informatie te verschaffen, bijvoorbeeld wanneer u een probleem meldt aan onze diensten of wanneer we u vragen om enquêtes, vragenlijsten en feedback formulieren in te vullen die we gebruiken voor kwaliteitsmonitoring en onderzoeksdoeleinden.

Bovendien, als u hier specifiek toestemming voor heeft gegeven, kunnen we u informeren over onze producten en diensten en die van derden, die u mogelijk interesseren.
Op basis van de aard van onze relatie kunnen we u als referentie gebruiken bij het promoten van ons bedrijf bij anderen. In die omstandigheden zullen we om uw voorafgaande en specifieke toestemming vragen en zullen we enkel persoonlijke informatie vrijgeven die u heeft goedgekeurd. U kunt ons op elk moment vragen om geen contact met u op te nemen over producten of diensten, en om uw gegevens niet aan anderen te verstrekken voor dat doel door contact met ons op te nemen of, indien van toepassing, door te klikken op de knop “unsubscribe” van promotionele e-mailberichten. Wij zullen uw informatie niet gebruiken of uitwisselen voor andere doeleinden dan uiteengezet in deze Privacyverklaring, of voor een ander doel dat aan u bekend wordt gemaakt.

 1. Wat gebeurt er wanneer u ons die informatie niet bezorgt?

Het is uw recht om ons geen gegevens te bezorgen en uzelf niet te identificeren bij ons. Echter, indien u ervoor kiest om ons de gevraagde gegevens niet te bezorgen of u wenst zich niet te identificeren bij ons, kan het zijn dat we u de door u gevraagde diensten of informatie niet kunnen leveren.

 1. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Gewoonlijk verzamelen we de persoonsgegevens rechtstreeks van u tenzij u uw toestemming heeft gegeven aan een derde om ons uw persoonsgegevens te bezorgen. In dat geval zullen we u op de hoogte houden en uw toestemming vragen indien vereist. We verzamelen persoonsgegevens elektronisch: door uw gebruik van onze website; tijdens de telefoongesprekken met onze vertegenwoordigers; wanneer we u onze diensten leveren en beheren; en op door u ingevulde formulieren of andere geschreven of elektronische correspondentie. Indien we over u persoonsgegevens ontvangen die we niet gevraagd hebben en die niet relevant zijn voor de doelstellingen zoals beschreven onder punt 3, zullen we die informatie vernietigen of anonimiseren, tenzij we volgens de wet of een legitiem belang gehouden zijn de gegevens te bewaren.

Cookies 
Wanneer u onze website raadpleegt, zal de website uw apparaat een cookie zenden. Dit is een stukje informatie bewaard op uw harde schijf die ons informeert dat uw computer toegang heeft tot onze website. De cookie kan u niet identificeren. Indien u de cookies niet wenst te gebruiken, kunt u uw browser instellen om die af te wijzen. We maken gebruik van cookies om gegevens te verzamelen vanuit onze website om een overzicht te hebben van de meest populaire pagina’s en tijdstippen samen met andere informatie over Internet Protocol (IP) adressen, verwijzende websiteadressen, programma-activiteit logs en error logs die ons helpen de inhoud te verbeteren en de navigatie van onze website te vergemakkelijken.

Euromak.be Group gebruikt Google Analytics of vergelijkbare tools om informatie over de interactie van de gebruikers met onze website te verkrijgen, voor systeembeheerder doeleinden en om problemen te identificeren en om de website te verbeteren. Google Analytics gebruikt eigen cookies (first-party) om de gebruikersinteractie te melden. Deze cookies worden gebruikt om niet persoonlijke identificeerbare informatie op te slaan, zoals het tijdstip van het bezoek of of de bezoeker daarvóór de website heeft geraadpleegd en welke site de bezoeker heeft verwezen naar de website. Voor verdere informatie over Google Analytics en voor links naar Google’s Privacy Policy en een opt-out tool voor Google Analytics, ga naar http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Geen enkel cookie gecontroleerd door Euromak.be Group zal op uw apparaat geplaatst worden, tenzij u toestemming geeft, door gebruik te maken van onze website en indien u de instelling zoals omschreven in de volgende zin niet heeft ingesteld. U kunt kiezen voor een browserinstelling die de opslag van cookies toelaat onder de voorwaarde van een toestemming. Indien u enkel de cookies van Euromak.be Group wenst te accepteren maar niet die van onze dienstverleners en partners, kunt u ‘Blokkeer cookies van derden’ in de browser selecteren. Normaal gezien zal een weergave via de Help-functie in de menubalk van de webbrowser u informeren hoe u nieuwe cookies kunt verwerpen en de reeds ontvangen kunt uitschakelen.

Links op onze website
Onze website kan links bevatten naar websites van derden. We informeren u dat de voorwaarden van deze Euromak.be Group Global Privacyverklaring niet van toepassing zijn op externe websites. Als u wilt weten hoe een derde uw persoonsgegevens behandelt, moet u een kopie van zijn eigen privacyverklaring opvragen.

6. Maken we gegevens bekend aan derden?

We mogen uw persoonsgegevens (en speciale categorieën van gegevens wanneer vereist of toegestaan is door de wet) delen of openbaar maken voor één van de bovengenoemde redenen, aan derden binnen de EU/EER waaronder:

 • werknemers van andere vennootschappen die deel uitmaken van de Euromak.be Group,
 • agenten, externe adviseurs en onze externe dienstverleners en aannemers (zoals elke postverlener, commerciële agent of ondersteunende diensten),
 • gerechtelijke instanties, inclusief rechtshandhavingsinstanties, regelgevende en geschillenbeslechtende instanties (of elke andere instantie aan wie de openbaarmaking door de wet of door een rechterlijke beslissing vereist is),
 • en elke andere persoon of entiteit aan wie de openbaarmaking door u is toegestaan.

Wanneer we uw gegevens aan derden bekendmaken, nemen we alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat die derden gebonden zijn aan vertrouwelijke en privacy verplichtingen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. De bekendmaking geschiedt in overeenstemming met wettelijke vereisten, onder meer dat overdrachten worden beschermd door overeenkomsten met de verwerker om ervoor te zorgen dat gegevens niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan duidelijk vermeld en om adequate beveiligingsmaatregelen te waarborgen.

Behalve zoals uiteengezet in de lijst hierboven, zullen we uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan organisaties buiten het land waarin we uw gegevens (zoals van toepassing) hebben ontvangen zonder uw schriftelijke toestemming, behalve waar openbaarmaking is toegestaan of is vereist door de wet of door een rechterlijke beslissing.

We kunnen uw persoonsgegevens binnen de Euromak.be Group bekendmaken aan onze operaties of aannemers buiten de EU/EER. Een dergelijke overdracht verandert echter niets aan onze verplichtingen om uw persoonsgegevens te beschermen onder deze privacyverklaring. Euromak.be Group garandeert een adequaat beveiligingsniveau door over te dragen naar landen die door de EU-Commissie zijn goedgekeurd als hebbende een adequaat beschermingsniveau of door een passend opgesteld contract tussen Euromak.be Group en de niet-EU / EER-entiteit die de gegevens ontvangt.

 1. Opslag en veiligheid van uw persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens in papieren versie of elektronisch. We hebben wettelijk vereiste beveiligingsmaatregelen ingevoerd om de persoonsgegevens tegen misbruik, storing en verlies, onbevoegde toegang, wijziging of onthulling te beschermen. Euromak.be Group past technische beveiligingsmaatregelen toe, zoals encryptie. Dit omvat een reeks systemen en communicatie beveiligingsmaatregelen, evenals de veilige opslag van papieren documenten. Bovendien wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot personen die bevoegd zijn toegang te hebben.

We nemen alle redelijke maatregelen om persoonsgegevens te vernietigen of definitief te anonimiseren wanneer deze niet langer kunnen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 1. Hoe uw persoonsgegevens raadplegen of verbeteren?

We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die we over u beschikken, accuraat, actueel, volledig en relevant is wanneer we het gebruiken of openbaar maken. U dient ons te contacteren wanneer u denkt dat uw persoonsgegevens niet correct zijn.
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of indien u toegang wilt verkrijgen tot uw persoonsgegevens of ze wilt verbeteren, kunt u contact opnemen met ons lokaal team:

 • Per post naar Euromak.be Group, Amethiststraat 2, 2600 Antwerpen-Berchem, België; of
 • Per mail naar info@euromak.be

Een verzoek tot toegang moet uw identiteitsbewijs bevatten. Uw verzoek voor toegang tot uw persoonsgegevens wordt gedocumenteerd, evenals de details van het verzoek en de functie van de Euromak.be Group medewerker die u zal antwoorden. U heeft het recht toegang te hebben tot uw persoonsgegevens en die te verbeteren indien ze onjuist, niet actueel of onvolledig zijn. U mag ook uw toestemming terugtrekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens indien u had toegestemd met de verwerking.
Als u van mening bent dat de informatie die we over u hebben, onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, kunt u de correctie vragen. Als we ervan overtuigd zijn dat de informatie moet worden gecorrigeerd, nemen we alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de informatie wordt gecorrigeerd en informeren u van de correctie. We zullen uw gegevens verbeteren en andere ontvangers van de informatie melden, wanneer we verplicht zijn overeenkomstig de Privacywetgeving.
Er kunnen omstandigheden zijn waar we misschien een verzoek tot correctie moeten weigeren. In die gevallen kunt u vragen dat we een vaststelling toevoegen bij de persoonsgegevens, dat u een verzoek tot correctie heeft ingediend.

Er worden geen kosten in rekening gebracht om toegang te krijgen tot uw gegevens of om uw gegevens te verbeteren. Er kunnen aanvaardbare kosten in rekening gebracht worden, zoals kosten die door ons zijn gemaakt bij de verwerking en voor het beantwoorden van uw toegangsaanvraag, inclusief het fotokopiëren, het verstrekken van schriftelijke rapporten, de administratie en de verzending.

 1. Hoe zullen we uw aanvraag beantwoorden?

We zullen ons best doen om uw verzoek binnen de 20 werkdagen na ontvangst te verwerken en te beantwoorden. Indien we u niet kunnen helpen met uw verzoek, ontvangt u een schriftelijke verklaring over de reden en de details van uw redelijke acties indien u niet tevreden bent met ons antwoord.

 1. Wenst u ons anoniem te contacteren?

U kunt ons uiteraard anoniem contacteren. Als u ervoor kiest om niet te worden geïdentificeerd, zijn we echter beperkt in het verstrekken van de door u vereiste diensten of informatie.

 1. Kunt u een klacht indienen over een schending van de privacy?

Indien u een klacht wenst in te dienen over een schending van de privacy die betrekking heeft op persoonsgegevens die u ons heeft gegeven, gelieve contact op te nemen met onze “Group Data Protection Officer”:

 • Telefonisch: +32 3 808 49 73
 • Schriftelijk: Euromak.be Group, Amethiststraat 2, 2600 Antwerpen-Berchem, België
 • Via e-mail:  info@euromak.be

We zullen ons best doen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.

 1. Verdere informatie nodig?

Voor meer informatie over privacy in het algemeen, kunt u de website van de Belgische commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bezoeken: https://www.privacycommission.be of de website van de Luxemburgse commissie: https://cnpd.public.lu.

 1. Onze privacyverklaring bijwerken

We kunnen onze privacyverklaring en de manier hoe we persoonsgegevens verwerken van tijd tot tijd herzien, wijzigen of aanpassen. We zullen de geüpdate versie op onze website plaatsen: https://www.euromak.be/. Eventuele herziene voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf de datum van publicatie.

Antwerpen, Mei 2018